ویکتورینوکس

victorinox

در سال ۱۸۸۴  کارل Elsener کارگاه کاتلر خود را در Ibach-Schwyz  باز کرد. در این زمان سوئیس هنوز یکی از کشورهای فقیر در اروپا بود. در سال های اولیه کارل کارگاه را  برای مبارزه با فقر و بیکاری در حوضه شویتز، ایجاد شغل و کمک به جریان مهاجرت ایجاد کرد. در سال ۱۸۹۱ چاقوی سربازی برای اولین به ارتش سوئیس عرضه شد. کارل در ادامه به توسعه این چاقو پرداخت به صورتی که  در سال ۱۸۹۷بنیانگذار پایه و اساس ویکتورینوکس ( VICTORONOX ) بود  که قادر به نگه داشتن خود در صحنه جهانی شد. از آن پس فلسفه شرکت ویکتورینوکس از روح همبستگی، ریشه های عمیق در منطقه و تعهد قوی به ارزش جامعه  شکل گرفته است. اکنون ویکتورینوکس ( VICTORONOX ) یک شرکت جهانی با شش دسته محصول : چاقوی ارتش سوئیس ، چاقو خانگی و حرفه ای ، ساعت، کیف، پوشاک و عطر می باشد. چاقوی ارتش سوئیس محصول اصلی است و نقش پیشگام در توسعه همه دسته بندی محصولات را دارد.