سک

thesak BANNER
thesak

از بالی به سان فرانسیسکو، فلسفه سک (TheSak) خوشحال و آزاد است. صلح و آرامش در این میان تمام چیزی است که روح آنها را به زمین آمیخته است. مارک و تاد الیوت دوستان دوران کودکی، هر دو بزرگ شده کشور آمریکا هستند، آنها عشق خود را برای پیدا و وارد کردن منسوجات منحصر به فرد از رفتن به نمایشگاه هیپی ها در مکان هایی مانند برزیل و مکزیک آشکار کردند. در سال ۱۹۸۹ مارک و تاد هر دو پس از دانشگاه مشاغل پر زرق و برق شرکت های بزرگ را رها کرده اند و با سفر به بالی با کشف اشیاء فوق العاده و پارچه های زیبا شیفته آنها شدند. مارک با تحصیل در رشته مهندسی و تاد در مدیریت کسب و کار، هر دو به عنوان کارآفرینان طبیعی تصمیم به شروع  واردات این “گنجینه یافت شده” از خارج از کشور به زادگاه خود سان فرانسیسکو کردند. بانو سک (TheSak) زاییده افکار مارک و تاد در پاییز سال ۱۹۹۴ است که از پرداخت ۲۰۰ $ برای آگهی مبارزات انتخاباتی طراحان خواهر به یک مدل بود شروع شد.