مونکاباس

moncabas-banner 01
moncabas

درباره لوگوی تجاری مونکاباس ( MONCABAS ) داستان از گذشته بسیار دور آغاز می شود. با کنجکاوی انسان در سرزمینی بدون مرز و ناشناخته از آن زمان، خر با مردم بود. خر یک همدم بسیار خوب در سفر بود. خر هیچ وقت راه خود را گم نمی کند. خر در  تاریکی شب سرد زمستانی زمین سیاه و سفید، به نمایندگی از طرف اسب خسته و فیل خارج از کنترل از طریق جنگ کمک به پیروزی می کند.