مندوزا

بنر مندوزا
لوگوی مندوزا

مندوزا ( Mendoza ) بیش از یک چهارم قرن است که در حوزه کیف و چمدان فعالیت می کند. در طی این زمان، مشخص شده است که برای مندوزا ( Mendoza ) کیفیت و قابلیت انعطاف پذیری همواره مهم بوده است. در حالی که دنیا به سرعت در حال تغییر است یکپارچگی مندوزا ( Mendoza ) در حفظ و نگهداری کیفیت از بین نرفته است، به همین دلیل است که موفقیت آینده مندوزا ( Mendoza ) از گذشته منعکس می گردد. مندوزا ( Mendoza ) توجه خاصی به بازارهای  جهانی دارد و همیشه به طور فعال و گسترده در آنها فعالیت می کند.